Trang chủ       :       Sản phẩm       :       Dịch vụ       :       Khách hàng       :       Liên hệ       :       Support        

  Quản lư xếp dỡ container

  Quản lư khai thác Cảng biển

  Quản lư tài chính kế toán

  Quản lư nhân sự tiền lương

  Quản lư vật tư hàng hóa

  Quản lư nhân s? và BHXH 

  Quản lư bảo hiểm xă h?i 

 

 Linh v?c ho?t d?ng

 • S?n xu?t, phát tri?n và kinh doanh ph?n m?m

 • Cung cấp sản phẩm phần mềm ứng dụng qu?n lư doanh ngi?p và d?ch v? da d?ng theo đơn đặt hàng.

 • Tư vấn thiết kế và cung cấp các giải pháp  tổng thể về công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp.

 • Gia công phần mềm cho các đối tác trong và ngoài nước.

 Mục tiêu

 • Uy tín, ch?t lu?ng s?n ph?m được đặt ra hàng đầu nhằm mang lại cho khách hàng sự tin tưởng, tính hiệu quả khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

 • Phát triển sản xuất kinh doanh b?n v?ng, ngày càng l?n m?nh

 • Xây d?ng môi tru?ng làm vi?c tiên tiến, chuyên nghiệp, áp dụng công nghệ-kỹ thuật cao, đáp ứng cao nhất các yêu cầu của khách hàng.

 • Nuôi du?ng và dăi ng? nhân tài. Chúng tôi hiểu rằng, nhân sự là vấn đề quan trọng nhất, chỉ những người có năng lực và tâm huyết mới có thể đem lại các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

 Đ?nh hu?ng th? tru?ng

 • Qu?n lư khai thác c?ng bi?n, C?ng da d?ng ICD, Deport container.

 • Qu?n lư thu, dóng B?o hi?m Xă h?i, B?o hi?m y t?.

 • Qu?n lư tài chính k? toán

 • Qu?n lư nhân s?, ti?n luong

 Các sản phẩm chính

 • F.CMS Ph?n m?m qu?n lư di?u hành x?p d? giao nh?n container

 • F.SPM Phần mềm qu?n lư khai thác c?ng bi?n

 • F.AMS Phần mềm qu?n lư tài chính k? toán

 • F.PMS Ph?n m?m qu?n lư nhân s? ti?n luong

 • F.GMS Phần mềm qu?n lư v?t tu hàng hóa

 • F.SMS Phần mềm qu?n lư thu B?o hi?m xă h?i

 

 
 

FBsoft Co., Ltd

Đ?a ch?: 328-330 Phan Xích Long, Phu?ng 7, Qu?n Phú Nhu?n, TP H? Chí Minh

Đi?n tho?i: (028) 3620 2818

Fax: (028) 3620 2818

Email: fbsoftco@yahoo.com